Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.elkalounge.com, nabízející panské, dámské a dětské spodní a volnočasové prádlo a produkty z řady deco & home. Popis zboží je uveden na internetové adrese https://www.elkalounge.cz. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Fideli Berg, s.r.o., Kramperova 1007/3, 142 00 Praha, IČ:03337529, DIČ: CZ03337529 a práva a povinnosti kupujícího.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v pozdějším znění novel.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a rovněž reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel/prodávající – Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě těchto OP se jedná o internetový obchod www.elkalounge.cz
 • Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva – podmínku uplatnění objednávky je vyplnění veškerých požadovaných informací o kupujícím v objednávkovém formuláři. Objednávka provedená přes prostředky komunikace na dálku, v tomto případě přes internetové stránky www.elkalounge.cz, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele spotřebiteli. Tímto potvrzení objednávky je doručení elektronické pošty obsahující potvrzení objednávky. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva o povinnosti.

 

Objednávka zboží

 • Ceny u zboží internetového obchodu www.elkalounge.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.elkalounge.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 • Cena zboží stanovená na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednorázově změněna.
 • V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Hlavní způsob provedení objednávky je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky.  e-mail: info@elkalounge.cz. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné údaje o kupujícím, kterými jsou zejména: jméno a příjmení kupujícího, celá adresa a způsob úhrady za objednávané zboží.

 

Cena zboží a dodání

 • Jsme plátci DPH.
 • Objednané zboží je doručováno prostřednictvím PPL, Zásilkovnou a splatné na dobírku, bankovním převodem nebo online platbou.
 • Poštovné při nákupu nad 1 500 Kč je zdarma.
 • Je také možný osobní odběr na fakturační adrese prodávajícího, při osobním odběru se poštovné nehradí.
 • Platba bankovním převodem se provádí ve prospěch bankovního účtu č. 2500647598/2010, zboží je odesláno v souladu s informací o jeho dostupnosti po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Variabilní symbol obdržíte po dokončení objednávky.
 • Zboží lze uhradit online bankovním převodem nebo kartou pomocí zabezpečené platební brány GoPay.
 • Balné neúčtujeme.

 

Převzetí zboží a právo na odstoupení

 • Podle občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 sb. ve znění pozdějších předpisů) je spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v tomto případě- byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců o spotřebitelských smlouvách podle občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 • Pokud je kupující právnickou osobou, je kupující povinen při převzetí zboží prohlédnout zboží a o případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.
 • Pokud je kupující fyzickou osobou, tato kontrola při převzetí zboží se mu také doporučuje, předejde poté případným sporům při reklamaci.
 • Pokud kupující odstupuje od smlouvy podle článku 15 OP, je kupující vrácena cena zboží domluvená v kupní smlouvě; kupující je však povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné balné podle článku 13 či 14 OP.
 • Pokud kupující odstoupí od smlouvy ve stanovené lhůtě, jsou mu peněžní prostředky převedená na účet vráceny neprodleně ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 
 • Pro odstoupení od smlouvy, vrácení či výměnu, prosím postupujte dle přiloženého formuláře, kde stažení zde: FORMULÁŘ

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

   

 

Reklamační řád

 • Kupujícímu, který je fyzickou osobou, se poskytuje podle občanského zákoníku záruční lhůta v době 24 měsíců.
 • Kupujícímu, který není spotřebitelem, se poskytuje záruční lhůta v době 12 měsíců.
 • Záruka se nevztahuje na zboží po uplynutí záruční lhůty.
 • Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 • Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě.
 • V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta dnem převzetí nového zboží kupujícím.
 • Doba na vyřízení reklamace je 30 dní.
 • Zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dní nebo vyměnit do 30 dnů od přijetí objednávky kupujícím. Nesmí být prané, nošené ani nijak opotřebené.
 • V případě, že kupující zjistí vadu zboží, kvůli které je zboží oprávněn reklamovat, sdělí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a zašle zboží zpět na adresu prodávajícího. Na zboží, které bude zasláno zpět kupujícímu na dobírku nebude brán zřetel.
 • Pokud prodávající reklamaci uzná, po domluvě kupujícímu buď vrátí zaplacené peníze dohodnuté v kupní smlouvě nebo provede výměnu zboží podle následujících článků
 • Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • Náklady na zaslání zboží zpět a na výměnu zboží nese prodávající.
 • Zboží nesmí být nijak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady vyzkoušení – nejlépe přes spodní prádlo. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, zboží již na základě směrnice 97/7/ES nelze reklamovat či vrátit.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, způsobenými vis maior, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud kupující obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný nebo jinak nevyhovuje popisu, zašle jej prodávajícímu zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Internetový obchod www.elkalounge.cz si vyhrazuje právo na tiskovou chybu a nepřesnosti na těchto stránkách. To však nezbavuje prodávajícího povinnosti pravdivě informovat kupujícího o vlastnostech prodávaného zboží.
 • Obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 1.3.2014

 

Kontaktní informace

 • Tel.: +420 604 222 881
 • E-mail: info@elkalounge.cz